Геомакс България - сондиране, взривни работи
Проектиране и консултации - Изготвяне на проекти и обосновки
Geomax
/ Изготвяне на проекти и обосновки
Geomax
/ Изготвяне на проекти и обосновки
Услуги

Проектиране и консултации - Изготвяне на проекти и обосновки

Изготвяне на проекти за ПВР(пробивно-взривни работи) Изготвяне на проекти за ПВР(пробивно-взривни работи)

Изготвяне на проекти за ПВР(пробивно-взривни работи)

Геомакс България предлага консултации, и проектиране на контролирани взривни работи за разрушаване на сгради, метални съоражения, промишлени инсталации, комини, както и промишлени взривявания в рудници и кариери. Компанията притежава лиценз за проектиране и извършване на специални и технологични взривни работи на територията на цялата страна. В дружеството работят правоспособни проектанти първа степен, ръководители и взривници на промишлени и специални взривни дейности. Компанията предлага комплексна услуга по проектиране и извършване на взривни дейности, доставка на взривни материали, издаване на разрешителни за извършване на взривните работи, охрана на периметъра и извършване на защитни мероприятия при провеждане на специални и промишлени взривни работи.

Изготвяне на цялостни проекти за добив на кариери и рудници Изготвяне на цялостни проекти за добив на кариери и рудници

Изготвяне на цялостни проекти за добив на кариери и рудници

Компанията предлага изработка на цялостни проекти за добив на полезни изкопаеми по открит способ. Във фирмата работят минни инжинери - специалност "Разработка на полезни изкопаеми"., геолози и маркшайдери със дългогодишен опит в сферата. Познаваме добре нормативната база и имаме създадени добри контакти в държавните и регионални институции. Дълггодишния ни опит като мениджъри на компании в сектора ни дават сигурност, че познаваме добре производствените процеси и новостите в добивните техники и технологии.

Изготвяне на Годишни проекти за добив Изготвяне на Годишни проекти за добив

Изготвяне на Годишни проекти за добив

 Компанията изработва годишни проекти за добив на полезни изкопаеми във връзка със задълженията на концесионерите на находища за полезни изкопаеми да предоставят ежегодно справка за иззетите обеми и прогноза за добива през следващата година. Предлагаме геодезическо замерване на нарушените терени, изчисление на иззетите количества, оптимизиране на прогнозата за следващата година и защита на проекта пред контролните органи.

Финансово - икономически обосновки Финансово - икономически обосновки

Финансово - икономически обосновки

Геомакс България изготвя финансови обосновки за предоставяне на концесии за добив на полезни изкопаеми. Съгласно ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА КОНЦЕСИИТЕ – глава втора Подготвителни действия, обн. в ДВ бр.54/04.07.2006 г., подготвителните действия за предоставяне на концесии включват изработване на Обосновка на концесията.

Изготвяне на социални обосновки Изготвяне на социални обосновки

Изготвяне на социални обосновки

Като част от минимално необходимите концесионни анализи съгласно ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА КОНЦЕСИИТЕ – глава втора Подготвителни действия, обн. в ДВ бр.54/04.07.2006 г, Геомакс България изработва социални обосновки за предоставяне на концесии за добив на полезни изкопаеми. 

Изготвяне на екологични обосновки Изготвяне на екологични обосновки

Изготвяне на екологични обосновки

 Като част от минимално необходимите концесионни анализи съгласно ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА КОНЦЕСИИТЕ – глава втора Подготвителни действия, обн. в ДВ бр.54/04.07.2006 г, Геомакс България изработва екологични обосновки за предоставяне на концесии за добив на полезни изкопаеми.

Изготвяне на документи за ПОВОС Изготвяне на документи за ПОВОС

Изготвяне на документи за ПОВОС

Фирмата подготвя документи за издаване на решение относно необходимостта от извършване на ОВОС. Изготвяме искане с информация по Приложение № 2 към Наредба за условията и реда за
извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Приета с ПМС № 59/2003г., изм. и доп. ПМС№302/2006г.); Както и всички съпътстваящи съгласовки.

Изготвяне на доклади по ОВОС Изготвяне на доклади по ОВОС

Изготвяне на доклади по ОВОС

Геомакс България изготвя доклади за издаване на решение по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).Докладът се предоставя на хартиен и електронен носител съгласно чл.13 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Приета с ПМС № 59/2003г., изм. и доп. ПМС №302/2006г.). Към него се прилагат становища и мнения на заинтересувани лица, картни материали и др. приложения (напр. протоколи, анализи). Докладите се изработват и подписват от регистрираните експерти с удостоверения от МОСВ.

Изготвяне на проекти за сондажи за вода (водовземни съоражения) Изготвяне на проекти за сондажи за вода (водовземни съоражения)

Изготвяне на проекти за сондажи за вода (водовземни съоражения)

За изграждането на сондаж /експлоатационен кладенец/ е необходимо издаване на разрешително от съответните органи на Министерството на околната среда и водите /МОСВ/. Геомакс България извършва консултации и подготовка на документи за издаване на разрешително за използване на води от водовземни съоражения. Компекса от услуги включва проект за изграждане на водовземно съоръжение, заявление за издаване на разрешително, заявление до съответната Басейнова дирекция за проверка наличието на съоръжения в близост, технологичен разчет, декларация за срока на изграждане на съответния кладенец.

Изготвяне на документация за търсене и проучване на ПИ Изготвяне на документация за търсене и проучване на ПИ

Изготвяне на документация за търсене и проучване на ПИ

Специалистите на дружеството изготвят всички необходими документи, свързани с получаването на разрешения за търсене и/или проучване и концесии за добив на полезни изкопаеми, и участие в конкурси. Те изготвят още: Геоложки проекти за извършване на търсене и/или проучване на полезни изкопаеми; Геоложки доклади и кондиции при приключване на търсенето и/или проучването; Заявления за получаване на търговско откритие на установените при проучването находища на подземни богатства, както и необходимата геоложка документация . Те могат да подготвят и всички изискващи се от РИОСВ документи, свързани с търсенето и/или проучването на посочените полезни изкопаеми.

Консултации в сферата на търсенето, добив и преработка на инертни материали  Консултации в сферата на търсенето, добив и преработка на инертни материали 

Консултации в сферата на търсенето, добив и преработка на инертни материали 

Специалистите на дружеството извършват консултации във връзка с текущи или нови процедури свързани с търсенето, добива и/или преработката на инертни материали. Изготвят анализи на текущото състояние на добивните технологии, технологиите за преработка, системите на разкриване на находищата и тяхната рекултиваца. Изготвяме предложения за оптимизация на всички процеси при добива и преработката на инертни материали за строителството.

GeoMax
Контакти
Тел: 0884 024433
факс: 052 306 555
office@geomax.bg

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да може да функционира правилно. Повече за бисквитките Разбрах и приемам!